SogL

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle serviceydelser som f.eks. coaching, konsulentydelser og kurser/uddannelse (i det følgende kaldt arrangement) leveret af Jotunheim Coaching & Training. Betingelserne gælder medmindre vilkårene i nærværende salg- og leveringsbetingelser udtrykkeligt er ændret i en særskilt skriftlig aftale.

 

ÅBNE ARRANGEMENTER

Som åbne arrangementer betegnes seminarer, træning og workshops som Jotunheim Coaching & Training udbyder offentlig med angivelse af en i forvejen fastlagt dato. Indhold, agenda og kursusstedet fremgår af arrangementsbeskrivelsen.

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske via hjemmesiden, pr. mail eller alm. post. Tilmeldingen bekræftes ved en faktura. Fakturaen sendes udelukkende pr. mail.

 

Betaling

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadatoen og senest 4 uger før arrangementets startdato. Forsinket betaling kan medføre, at Jotunheim Coaching & Training vælger en anden deltager til arrangementet uden at dette berører betalingsforpligtelsen.

 

Arrangementspriserne er uden eventuelle omkostninger for kost og logi, forplejning under arrangementet, rejseomkostninger mv. Deltageren skal selv sørge for reservation af hotel.

 

Tilbagetrædelse

Ved tilbagetrædelse skal dette skriftligt meddeles til Jotunheim Coaching & Training.

Ved tilbagetrædelse 6 uger før arrangementets begyndelse tilbagebetaler Jotunheim Coaching & Training 100 % af prisen, 4 uger før begyndelsen tilbagebetales 50 % af prisen og ved tilbagetrædelse 2 uger før begyndelsen refunderes 25 % af prisen. Ved tilbagetrædelse senere end 2 uger før begyndelsen har Jotunheim Coaching & Training krav på den fulde pris. Det samme gælder, hvis en deltager ikke møder op.

Det er i så fald muligt at pågældende deltager giver sin plads videre til en anden person.

 

Arrangementer der afholdes over flere moduler, som fx uddannelsen til træner for Horse Assisted Education, anses som et enkelt arrangement, hvorfor betalings- og tilbagetrædelsesbetingelserne vedrører starttidspunktet for den første modul.

Skulle det vise sig, at en deltager lider af angst overfor heste, og kan dette ikke overvindes, er den pågældende berettiget til at træde tilbage fra deltagelsen i arrangementet. Jotunheim Coaching & Training vil i så fald tilbagebetale prisen for arrangementet i forhold til, hvor længe den pågældende kursist ikke har deltaget, dog fratrukket et gebyr på kr. 1.000, -. Forudsætning herfor er, at deltageren har meddelt sit ønske om tilbagetrædelse omgående efter den første øvelse med heste. Ved meddelelse på et senere tidspunkt end ovenfor anført, har Jotunheim Coaching & Training krav på den fulde pris for hele arrangementet.

 

Vælger en deltager ikke at deltage i et arrangement eller enkelte dele af et arrangement, har pågældende ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling.

 

Skulle Jotunheim Coaching & Training være nødsaget at aflyse et arrangement, vil der blive oplyst to erstatningstidspunkter, som deltageren kan vælge imellem. Alternativt vil Jotunheim Coaching & Training refundere prisen for arrangementet. Jotunheim Coaching & Training fraskriver sig i den forbindelse ansvar for enhver anden form for tab hos deltageren eller tredjemand.

 

Jotunheim Coaching & Training forbeholder sig at kunne aflyse et arrangement, hvis deltagerantallet er for lavt. I visse tilfælde er det dog muligt, at et arrangement kan gennemføres, når der kun er én deltager.

 

VIRKSOMHEDSARRANGEMENTER

Virksomhedsarrangementer er seminarer, træning, coaching, events eller foredrag, som er tilrettelagt til en enkel virksomheds behov hhv. ønske.

 

Ordrebekræftelse

Jotunheim Coaching & Training sender et tilbud pr. mail eller alm. post til virksomheden. Aftalen mellem parterne er indgået ved virksomhedens accept af tilbuddet.

 

Betaling

Halvdelen af det aftalte honorar forfalder ved tilbuddets accept fra virksomhedens side. Den anden halvdel betales straks efter arrangementets afslutning.

 

Uanset at virksomheden eller enkeltpersoner senere vælger ikke at deltage i hele eller dele af arrangementet, har Jotunheim Coaching & Training krav på hele den aftalte pris.

 

Arrangementspriserne er uden eventuelle omkostninger for kost og logi, forplejning under arrangementet, rejseomkostninger mv. Virksomheden / deltagerne skal selv sørge for reservation af hotel.

 

Tilbagetrædelse

Ved tilbagetrædelse skal dette skriftligt meddeles til Jotunheim Coaching & Training.

Ved tilbagetrædelse 6 uger før arrangementets begyndelse, har Jotunheim Coaching & Training krav på 25 % af prisen, 4 uger før begyndelsen opkræves 50 % af prisen og ved tilbagetrædelse senere end 4 uger inden arrangementet har Jotunheim Coaching & Training krav på den fulde pris.

 

Eventuelle omkostninger til tredjemand afregnes separat hhv. direkte overfor virksomheden / deltageren.

 

Skulle virksomheden ændre datoen for arrangementets gennemførelse, har Jotunheim Coaching & Training krav på erstatning for eventuel heraf forårsagede omkostninger.

 

FORTRYDELSESRET

Generelt gælder i forbrugerforhold en fortrydelsesret på 14 dage, jf. Købeloven.

Skulle du fortryde købet, bedes du skriftligt at meddele dette til giant@Jotunheim.net.

 

AFLYSNING / ÆNDRING

Der tages forbehold for aflysning af et arrangement eller en enkel kursusdag, hvis instruktøren eller hesten er syg/forhindret/udeblevet, og en egnet substitut ikke kan organiseres.

 

Justeringer i opsætning eller forløb af et arrangement, som ikke ændrer på arrangementet i sin helhed, berettiger ikke til tilbagetræden eller prisnedsættelse.

 

 

 

REKLAMATION

Hvis køber mener at det leverede kursusforløb eller konsulentydelse ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, og derfor ønsker at gøre krav på refusion af en del af det betalte vederlag, skal en skriftlig reklamation fremsendes, så den kan være Jotunheim Coaching & Training i hænde senest 6 hverdage efter leverancens afslutning.

 

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Deltagelse i Jotunheim Coaching & Trainings seminarer, kurser, uddannelser, coaching og andre arrangementer er på deltagerens egen risiko. Jotunheim Coaching og Training hæfter alene for skader, som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Jotunheim Coaching & Trainings side, men kun for et beløb som maksimalt svarer til den betalte del af arrangementsprisen.

 

Deltageren er ved disse betingelser gjort bekendt med, at om end ydelser og kurser hos Jotunheim Coaching & Training sigter mod personlig udvikling, så har de intet terapeutisk sigte, og for Jotunheim Coaching & Training, dets undervisere og/eller underleverandører fraskrives i videst muligt omfang ansvar for utilsigtede resultater indenfor dette felt og eventuel manglende personlig udvikling for de enkelte deltagere.

 

Deltageren gøres desuden opmærksom på ved disse salgsbetingelser at deltagere, der måske har psykiske og/eller fysiske problemer, deltager på eget ansvar og selv afgør om de i stedet bør søge hjælp hos f.eks. læge eller psykolog og bør afstå fra deltagelse i kurserne. Deltagere bør konsultere egen læge ved alle helbredsmæssige forhold, især hvis en deltager har symptomer, der kræver en diagnose eller lægebehandling.

 

FORCE MAJEURE

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig opfyldelse, hvis dette skyldes force majeure, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

 

KURSUSMATERIALE, RETTIGHEDER M.V.

Jotunheim Coaching & Training forbeholder sig ret til når som helst at ændre i udformningen og indholdet af kursusmateriale mv, forudsat at de pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer kursusdeltagernes muligheder for at anvende det købte i kursussammenhæng.

Alle rettigheder forbeholdes. Hele eller dele af udleveret materiale må ikke gengives eller kopieres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Jotunheim Coaching & Training.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leverings- bestemmelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.